Happy Poets' Day.

  • Tuesday, January 15, 2008
  • 0
Today is marked as Poets' day in Maldives.It is marked in the memory of the famous orator and poet; late Mr. Ibrahim Shihab.Thought i would share some old dhivehi poetry.This is a 'lava' or song lyrics famous through out Maldives.There are many versions of this, i myself heard around 3 different versions from Kaafu atoll Kaashidhoo Island alone. The poet is unknown.And this was popularized later by the famous singer late Naifaru Dhohokko.The year and origin of this song remains unknown.


މާ ދުރަށް ނުފެނިދާތީ __ ވާހަނދާނަކުން ރޮވެނީ

މަޑުކަމެއް ނިކަން ލިބިފާ ކޮނޑުތަނަކު އަލުން ވިދިފާ
ގޮނޑުދޮށަށް މަގޮސް ހުއްޓާ ބޮޑުނެރުންތާ ފުރީމާ .
ވާހަނދާނަކުން ރޮވެނީ.

ގޮނޑުދޮށުން ހުރީ ނުއަރާ ލޮޑު ގަނޑަށް މަހަށި ލިބިފާ
ބޮޑުވިޔޭ ނިކަން ހިތުގާ ގޮނޑުގިރިދޮށަށް ދިޔައިމާ.
ވާހަނދާނަކުން ރޮވެނީ.

ނަންވާ މަގޭގުރާޅުފު ލަންދޫމަތިން އަރާއުފު
ތަންމުގުރިގެން ދިޔަސްއުފު ނަށްހިތްއަނާ އެދޭނޭ.
ވާހަނދާނަކުން ރޮވެނީ.

ރާއަކުލަޖަރީ މުނިޔާ ވާދުވަހު ހިތަށް އަނިޔާ
ބާރަށް ނިކަން އުދުހިފާ އާރަށު ދަށަށް ދިޔައިމާ.
ވާހަނދާނަކުން ރޮވެނީ.

ފައުނަކުގެ އަރާ ކުލަވަރު ދައުރުވާ ނަޔާ އަޒުހަރު
ހައުދަގަދަވެދާ ކުޅިވަރު ބައުނުވެ މަހިތުން ކައުހަރު.
ވާހަނދާނަކުން ރޮވެރީ.

ގިރިގިރާވަރު ދަށުންލާ ވިރިވެތިއެދިޔާ މުނިޔާ
ހިރިނުލާހުރީ މައެތާ ކިރިޔާ ނުފެޅޭ ވަރުގާ
ވާހަނދާނަކުން ރޮވެނީ.
--------------