Life (mibalaaverikan)!

  • Friday, September 14, 2007
  • 13

މިބަލާވެރިކަން! ، މިބަލާވެރިކަން!

މިބަލާވެރިކަން ނިމިދޭހެ ފިލާ؟
މިކަމުން މިންޖުވެ، އުޅެވޭހެ ހިލާ؟
މިކަމުން ދުވަހަކު، ނުވެވޭހެ ނަޖާ؟

ދާރުލް މި ފަނާ، ދާރުލް ހެ ބަލާ؟
ލެއްވީ މިއަޅާ ލިބުމަށްހެ ސަޒާ؟
ހޭތޮށަލި ދުޅައިން ނީދުނިޔެހިނގާ؟
ހޭމީ އެޖަހަންނަމު ތަ ބުނާ؟

ހޭނުލެވޭނެހެ މިކަމުން ނާމާން؟
ހޭނުވެވޭނެމި ހުރަގޭން މިނިވަން؟
ހޭނާރާނެ އިރެއް މިރެއަށް ކަޅުފޮއެ؟
ހޭމަންޒިލަކަށް ނުދެވޭނެ އަމާން؟

ބާރުންގަދަ ވީ ދަނޑިމާރުއަޅާ،
ވާށޭ މިނިވަން ވަގުތުން ހެވިލާ ،
ދާށޭ އަދުވީ މިދުނިޔެ އަޅާ!
އާނއޭ މިކަރަށް ދަންމަޅިމިމަހާ!

--މޮޔަމީހާ